1. Road to low-carbon transformation of coal power in China:A review of biomass co-firing policies and technologies for coal power abroad and its inspiration on biomass utilization

MAO Jianxiong,GUO Huina,WU Yuxin

2. Current status of power generation technology of the agriculture and forest biomass co-firing in coal-fired power plants

GUO Huina,WU Yuxin,WANG Xuebin,WANG Zhichao,ZHANG Man,HUANG Zhong

3. Prospect of biomass power generation under the background of carbon pricing

ZHANG Dongwang,SHI Jian,YANG Hairui,LYU Junfu,ZHANG Man,HUANG Zhong,LI Shiyuan

4. Research progress on power generation of biomass direct combustion in circulating fluidized bed

HU Nan,TAN Xuemei,LIU Shijie,ZHAO Bing,GONG Taiyi,WANG Jialin,ZHANG Shouyu

5. Corrosion behavior of ash from co-combustion of torrefied biomass and coal

HAN Jingkun,WANG Jinhan,YU Dunxi,WANG Shaozhuang,YU Xin,WU Jianqun,XU Minghou

6. Pollutant emission characteristics of coal-fired unit collaborative treatment of coking solid waste

XIAO Haiping,WANG Mingwei,GUO Zhengwang,LI Yan,YAN Dahai

7. Numerical simulation of biomass coupled by pulverized coal boiler in 300 MW power station

ZHAO Xiaojun,WANG Xuebin,SUN Jinyu,XUE Dongfa

8. Numerical simulation of W-type coal boiler blended with distillers grains

LIU Ruidong,ZHUO Xiaohui,MA Lun,CHENG Qiang,LUO Zixue,ZHOU Huaichun

9. Numerical simulation on combustion of re-burning gas co-firing in a 660 MW coal-fired boiler

ZHANG Xiaotao,ZHANG Chengyu,LIU Haoming,BAI Linrui,WANG Aijun

10. Research progress of coal-fired coupled sludge incineration power generation technology

WANG Fei,ZHANG Sheng,WANG Lihua

11. Experiment of energy consumption characteristic in a coal-fired power unit coupled with steam desiccation sludge

LI Yuan,GUO Zhicheng,ZHAO Xinping,MAO Rui,CEN Kefa

12. Operation characteristic analysis on co-combustion of sludge and coal in a 330 MWe circulating fluidized bed boiler

KE Xiwei,SUN Guorui,HUANG Zhong,GONG Taiyi,YANG Hairui,LYU Junfu,ZHANG Man

13. Characteristics of combustion and heavy metal migration of sludge in a coal power plant coupled with sludge incineration system based on circulating flue gas

SHI Mingzhe,LEI Kai,ZHANG Rui

14. Combustion characteristic and pollutants emission behavior during co-combustion of coal and municipal sewage sludge

ZHANG Zili,SUN Guang,DUAN Lunbo

15. Co-combustion characteristic of sewage sludge and coal in 0.3 MWth circulating fluidized bed

JIANG Mengyan,ZHANG Zili,SUN Guang,DUAN Yuanqiang,DUAN Lunbo

16. Molecular dynamics simulation of chemical structure pyrolysis of sludge based on iron-based oxygen carrier

WANG Cuiping,LIANG Wenzheng,WANG Kun,GEORGY Ryabov,ZHAO Rongyang,SHAN Mingxuan,YUE Guangxi

17. Numerical simulation of flue gas side coupled municipal solid waste incineration in a 220 t/h boiler

SHI Bingquan,SHI Mingzhe,ZHANG Rui

18. Research progress on the coupling technology of coal-fired power generation-physical thermal storage and analysis for the system peaking capacity

ZHOU Ke,LI Yinlong,LI Minghao,LU Xiaoyu,YANG Dong

19. Recent advances on ammonia combustion technology for zero-carbon power

GAO Zhengping,TU Anqi,LI Tianxin,DUAN Lunbo

20. Influence of large scale coupled NH3 power generation on coal-fired units

WANG Yikun,DENG Lei,WANG Tao,WANG Zhichao,LI Yang,JIA Zhaopeng,ZHOU Fei

21. Industrial-scale experimental investigation of ammonia-coal cofiring in coal-fired boiler

NIU Tao,ZHANG Wenzhen,LIU Xin,HU Daocheng,WANG Tiankun,XIE Yan,WANG Heyang

22. Combustion and NO formation characteristics of pulverized coal co-firing with ammonia in a deep-air staging condition

MA Lun,FANG Qingyan,ZHANG Cheng,CHEN Gang,WANG Xuebin