1. Application of on-line pyrolysis coupled with mass spectrometry techniques in coal conversion

XU Ji,ZHU Jialong,HU Haoquan,JIN Lijun

2. Research on integrated bubbling(emulsification)wet desulfurization and dust removal system for reuse of fly ash from coal-fired industrial boiler

ZHAO Xue,LUO Nanyang,HAN Zhihong,XUE Yu,HUANG Chenglyu,ZHANG Qiaoling,LYU Zhaomin,TAN Houzhang

3. Research progress on ultra-low NOx and SO2 emission control technology for CFB boilers

WANG Chao,SONG Guoliang,LYU Qinggang

4. Research on resource utilization of Fischer-Tropsch synthetic wax residue

WANG Shiwei,JIAO Tiantian,ZHANG Yaqing,LI Xiangping,ZHANG Huawei,LIANG Peng

5. Research progress on distribution characteristics and modulation methods of hydrogen bonds during thermal conversion of lignite

HOU Ranran,BAI Zongqing,FENG Zhihao,GUO Zhenxing,KONG Lingxue,BAI Jin,LI Wen

6. Study on organic sulfur variations in Shenmu bituminous coal preheating process based on preheating combustion technology platform

ZHANG Jiahang,ZHU Jianguo

7. Molecular dynamics simulation of sulfur migration in the initial pyrolysis period of Ningdong coal

WANG Kun,LIANG Wenzheng,WANG Cuiping

8. Restoration and composition analysis of coal tar in the low-temperature carbonization process of low rank coal

YANG Qinlin,LIU Yongqi,TANG Xing,YAO Qiuxiang,SUN Ming,MA Xiaoxun

9. Effects of alkali and alkaline metal on combustion characteristics of coal pyrolysis semi-coke

ZHENG Hongyan,HUANG Youhang,ZENG Hao,ZHAO Xiaoxu,FENG Zhihao,HOU Ranran,BAI Zongqing

10. Effect of pressure on structure and combustion reactivity of pyrolysis coal char

YAN Huaqing,ZHANG Xianlian,XU Kai,LI Hanjian,XU Jun,WANG Yi,JIANG Long,SU Sheng, HU Song,XIANG Jun

11. Study on the direct liquefaction behaviors of Xinjiang Naomaohu coal

SHAN Xiangen,SHU Geping,CAO Xueping,WANG Hongxue,GAO Shansong

12. Coking behavior of coal hydroliquefaction residue and its application in coal blending for coking

CHEN Zhihui,WU Youqing,WU Shiyong,HUANG Sheng,CHEN Dabo,SUN Shuo,GU Jiale

13. Cold model experiments on gas-solid separation performance of granules moving bed

FAN Yingjie,LIU Jinqian,MA Chen,GUO Wei,YANG Bolun,WU Zhiqiang

14. Economic analysis of desulfurization technology of circulating fluidized bed boiler

CAI Jin,WU Yuxin,ZHANG Man,MA Qiangqiang,LIU Qing,LYU Junfu,YANG Hairui

15. Study on combustion characteristics of preheating decarburization process for fine slag in coal gasification

SHI Zhaochen,WANG Guishan,WANG Xuebin,CHEN Yongqiang,YU Wei,MIAO Yanjun,PENG Yonghong,TAN Houzhang

16. Techno-economic analysis of typical biomass co-combustion under carbon taxtrading

FAN Yilin,WANG Zhichao,WANG Yikun,ZHANG Man,YAO Wei,ZHANG Guangcai,WU Yuxin

17. Study on slagging mechanism of multiple biomass co-combustion on heating surface in a circulating fluidized bed boiler

ZHAO Xiaojun,SUN Jinyu,XUE Dongfa,LIU Yi

18. Study on fuel nitrogen conversion mechanism in flameless combustion of pulverized coal based on dynamic adaptive chemistry

LIU Lu,LI Pengfei,CHENG Pengfei,LIU Yaowei,HU Fan,LIU Zhaohui,ZHENG Chuguang

19. Numerical simulation of the effect of primary air velocity on the performance of high-concentration pulverized coal pre-combustion low-nitrogen burner

WANG Xiaolong,ZHANG Feilong,WANG Li,XU Xinwei,ZHANG Yixiang,WANG Xuebing,TAN Houzhang

20. Evaluation and simplification of detailed mechanism of sulfur species during pulverized coal combustion

LIU Shihai,LYU Sichen,HAO Hao,LI Chunyu,ZHOU Lu,MA Honghe

21. Study on sodium fixation and synergistic effect of cofiring high sodium coals with coal gangues

YAN Jingchong,YANG Qitong,ZHANG Li,FANG Hongxin,LEI Zhiping,LI Zhanku,SHUI Hengfu

22. Research on migration and transformation characteristics of mercury in 660 MW coal-fired unit

CHEN Chongming,DANG Zhiguo,CHE Kai,HAN Zhongge,ZHANG Lijun

23. Numerical analysis of flue gas temperature deviation on heating surface of 660 MW tower tangential boiler

MAO Rui,LI Yuan,REN Liming,ZHANG Ping’an,CHEN Xinke,MA Lun,FANG Qingyan

24. Online calculation of coal-fired boiler combustion efficiency based on machine learning

CHEN Bo,CAO Gehan,HUANG Yaji,YUE Junfeng,XU Wentao,WANG Ya’ou,LI Yuxin,JIN Baosheng

25. Experimental study and numerical simulation of preheating combustion in circulating fluidized bed

PAN Fei,ZHU Jianguo,LIU Jingzhang

26. Influence of SiO2/Al2O3 ratio on microstructure of CaO-SiO2-Al2O3 melt

MA Fangru,WEI Bo,MAIERHABA·Abudoureheman,WANG Jianjiang,LI Xian,WANG Xuebing

27. Preparation of copper-humic acid catalyst and catalytic oxidation of benzyl alcohol

WANG Meng,SHA Yufei,WANG Xiaolu,LIU Quansheng,ZHOU Huacong