1. Numerical simulation on combustion of a 1 000 MW ultra supercritical dual tangential circle boiler

ZHOU Yaming,WANG Xinyu,HUANG Yaji,GAO Ruibin,JIANG Xinjun,WAN Xu,LIU Yuqian,LIU Xiaodong,DAI Weibao,CHEN Guoqing

2. Numerical study on the gas-solid uniformity of the four-cycle loop of 660 MW high-efficiency ultra-supercritical CFB boiler

HAN Ping, ZHANG Dongwang, XIE Guowei, XIN Shengwei, ZHENG Weijia,GU Congyang, ZHANG Man

3. Performance of 350 MW supercritical circulating fluidized bed boiler under different loads

ZHANG Peng,FAN Haodong,YU Yao,HE Jianping,DU Jiajun,XIN Shengwei, ZHANG Man,YANG Hairui

4. Influence factors of reductive atmosphere close to water wall of an 1 000 MW ultra-supercritical boiler with single chamber and dual tangential

LIU Tonggan,LIU Xiaodong,HE Lijun,DAI Weibao,KONG Junfeng,CHEN Guoqing,DAI Jiaqi,MA Jiangying

5. Technical innovation and simulation analysis of swirl low NOx combustion of a 330 MW thermal power unit boiler

MENG Tao,KANG Zhizhong,LIANG Shuangrong

6. Effect of load change of an 1 000 MW coal-fired unit on particulate matter emission

LI Yang,LUO Lin,WU Jianqun,WU Hao,YU Dunxi