1. Research progress on adsorption and photocatalytic degradation of formaldehyde by TiO2 supported on activated

HUI Shien,ZHU Xinwei,WANG Denghui,LIU Changchun

2. Situation analysis of biodegradation of hydrophobic volatile organic compounds

FANG Xiang,CHENG Kai,GUO Jifeng

3. Research review of co-catalytic treatment of VOCs by low temperature plasma

HAN Fenglei,JI Chunjie,ZHANG Ziqi,ZHU Yifan,LI Dandan,ZHANG Tingting,ZHOU Shuo,GUO Wenwen

4. Research progress on adsorption of benzene within VOCs from coal chemical industry by electrospinning

FENG Yu,WU Huien,ZHOU Chuang,ZHANG Li,CUI Hong

5. Research progress of VOCs adsorption by biochar material

HUANG Yuping,WANG Denghui,HUI Shien,LIU Changchun

6. Progress of VOCs terminal treatment technology and some points on its application in purification of flue gas from coal-fired power plant

ZHAO Zishu,ZUO Xin,ZHAO Dan,XU Ximeng,SHI Jiahui,DING Hui

7. New progress on sulfur resistance of VOCs combustion catalysts

WU Dongxia,CHENG Hang,HU Jiangliang,HOU Jiancai,CHANG Liping,WANG Jiancheng,BAO Weiren

8. Research and construction of safety assessment methodology for VOCs treatment projects

YANG Zhonglin,XIE Qiang,HAO Zhengping,ZHOU Hongyang

9. Improvement and evaluation of sampling system for volatile organic compounds in coal combustion

CAO Qingquan,XU Jingying,LYU Yue

10. Distribution and emission characteristics of VOCs in flue gas of CFB boiler

WANG Jianguo,ZHU Meng,LU Shaohua,ZHANG Xiaoguang