1. Trend in development of carbon-one chemical technology under model of emission peak and neutrality of carbon dioxide

LI Zhong,ZHANG Peng,MENG Fanhui,FU Tingjun,FAN Hui

2. Effect of integrated process of coal pyrolysis and catalytic activated H2 by coal ash on tar yield and quality

ZHANG Juntao,LIU Jian,WANG Xian,TANG Ruiyuan,HUANG Chao,CAO Pengcheng,REN Zhaoyang,TIAN Yuanyu

3. Research progress of mass spectrometry in molecular structure analysis of coal

FAN Xing,XU Hao

4. Research progress on alkali metal migration and detection during co-pyrolysis of coal and biomass

BIE Nanxi,WANG Jiaofei,LYU Peng,BAI Yonghui,SONG Xudong,SU Weiguang,YU Guangsuo

5. Research progress on solid sorbents for CO2 capture

JIANG Tao,WEI Xiaojuan,WANG Shengping,MA Xinbin

6. Research progress on CO2 capture by synthesizing zeolite from coal-based solid waste

ZHU Tao,YUAN Bo,HAO Weixiang,HAN Yiwei,LIU Shuai,LIU Yatao,SONG Huiping

7. Influence of the preparation method of copper-zinc-aluminum catalyst on the performance of carbon dioxide CO2 hydrogenation reaction

REN Chao,XU Bo,WANG Anjie,LIU Yingya,SUN Zhichao,WANG Yao

8. Research progress of integrated coal gasification fuel cell combined power generation (IGFC) technology

WANG Qi,YANG Zhibin,LI Chufu,LEI Ze,LIU Shuqin

9. Analysis on the technology development status of coal-based needle coke in China

CHENG Junxia,ZHAO Xuefei,ZHU Yaming,LAI Shiquan,GAO Lijuan

10. Advances in the modification of coal-based porous carbon for supercapacitors

WU Xiaoyan,QIN Zhihong,YANG Xiaoqin,LIN Zhe

11. Composition analysis and biological toxicity evaluation of coal pyrolysis wastewater

GAI Hengjun,PANG Xinran,FENG Bingxiao,WANG Zhendong,XIAO Meng

12. Progress in the synthesis of degradable polyglycolic acid from coal via syngas

YE Linmin,HUANG Lele,DUAN Xinping,YUAN Youzhu,XIE Suyuan

13. Synthesis of dimethyl carbonate by urea alcoholysis using propylene glycol as a circulating agent in a reactive distillation column

AN Hualiang,QU Yaqi,LIU Zhen,ZHAO Xinqiang,WANG Yanji

14. Process flow simulation of methanol to aromatics and optimization of heat exchange network

CHEN Shiyao,SHEN Jun,WANG Yugao,LIU Gang,NIU Yanxia,SHENG Qingtao

15. Technical progress and industrialization status on the separation and purification of 2-methylnaphthalene from coal tar

HU Fating,MAO Xuefeng,LI Junfang,ZHAO Peng,LIU Min

16. Influence of MgO on the structure and adsorption-enhanced hydrogen production performance of NiMgAlCa composite catalyst

XU Kai,WANG Shidong,JING Jieying,LIU Lu,FENG Jie,LI Wenying

17. Research and application progress of foaming technology of foam ceramics made from coal-based solid waste

MENG Fanhui,ZHANG Jinghao,DU Juan,LI Zhong

18. Research progress on activation modification of coal gangue as rubber reinforcing filler

HUANG Wei,YANG Kai,ZHANG Qian,LIU Jianwei,HAO Zeguang,LUAN Chunhui

19. Research advances on H2S removing over zeolites and its application in coal gas

GUO Yan,XIANG Yuqiao,ZHAO Bai,WANG Wei,LI Ruifeng,CHANG Liping,LIAO Junjie

20. Research progress on carbonation of municipal solid waste incineration fly ash

ZHENG Xufan,DU Yi,MIAO Endong,XIONG Zhuo,ZHAO Yongchun,ZHANG Junying

21. Performance and mechanism of low-concentration CH4 catalytic combustion based on composite oxides of Cu-Ce

ZHANG Chenhang,DOU Baojuan,TENG Zihao,WU Liangkai,HAO Qinglan,BIN Feng