Research and application progress of the key technologies for high efficiency and low emission of cement kilns

YAO Yuan,WEI Xiaolin,CHEN Lixin,LI Sen,TAN Houzhang

 

Simulation and economic analysis of pulverized coal partial gasification polygeneration system in 300 MW power station boiler

CHEN Jiahao,YUAN Ye,HE Yong,WANG Zhihua,TAN Jiaxin,ZHU Yanqun,CEN Kefa

 

Simulation and economic analysis of pulverized coal partial gasification polygeneration system in 300 MW power station boiler

CHEN Jiahao,YUAN Ye,HE Yong,WANG Zhihua,TAN Jiaxin,ZHU Yanqun,CEN Kefa

 

Analysis of coal water slurry pyrolysis and coal char structure characteristics

WANG Xuyang,YU Jie,XU Linlin,SUN Lushi

 

Experimental study and development on a pre-burning low-NOx burner for pulverized coal industry boiler

XU Xinwei,TAN Houzhang,WANG Xuebin,YANG Fuxin,LIU Xing,ZHENG Haiguo

 

Design and application of regenerative heating furnace flue gas purge system

ZHANG Jiaming,WANG Zibing,GUO Shan,WANG Shaolong,LI Shicheng

 

Study on adsorption-desorption-catalytic integrated purification technology for the abatement of VOCs waste gas from industrial furnaces

REN Sida,LIANG Wenjun,ZHANG Yiming,LI Qinglei,ZHU Yuxue

 

Effect of calcination atmosphere on low-temperature denitrification of citric acid sol-gel iron oxide catalyst

SONG Weiyi,ZHU Baozhong,SUN Yunlan,XIE Chaoyue

 

Experimental study on NO reduction by CO in cement precalciner

LI Sen,FANG Lijun,SUN Lichao,ZHAO Tuo

 

Thermodynamic analysis of cascading transcritical power cycle using CO2 for waste heat recover from medium and high temperature flue gas

LI Chengyu,GAO Zhenqiang,GAO Mingyun,GAO Shengtang,WANG Youtang

 

Formation mechanism and control of nitrate aerosol during ozone deNOx process

HUANG Yuankai,ZHU Yanqun,SHAO Jiaming,TANG Hairong,HE Yong,WANG Zhihua

 

Energy consumption optimization of cement clinker burning system based on data-driven

DING Xiaohua,HUANG Kun,YANG Wen

 

Research on metalwirework filter dust removal technology for high temperature dusty flue gas of industrial furnace

ZHANG Wanjing,WEI Xiaolin,LI Teng,HUANG Junqin

 

Study on zeolite synthesis from coal fly ash by wet milling method and adsorption of heavy metals

WANG Wenxia,ZHENG Zihan, ZHANG Xuan,QIAO Yu,XU Minghou

 

Energy consumption modeling of cement production based on integrated neural network

HUANG Kun,YANG Wen,DING Xiaohua

 

Research progress on reaction mechanism of CO catalytic combustion over Cu-Ce catalyst

KANG Running,WEI Xiaolin,BIN Feng3,WANG Zibing

 

Experimental investigation on submicron particle agglomeration through atomized charged droplets

LIU Hexin,YANG Fuxin,LI Zhenghong,TAN Houzhang,DU Yongle,FENG Peng

 

Effects of flue gas recirculation and air staging on the operating parameters of aluminum hydroxide calciner

LI Xiaofeng,ZOU Jun,ZHANG Yang,WANG Zhining,ZHANG Hai,LYU Junfu,LIU Qing, ZHANG Shouyu

Reaction kinetics of mixed coal and calcium carbonate under rapid heating rates

ZHU Shujun,ZHU Jianguo,LI Jiarong,LIU Jingzhang

 

Experimental investigation on the absorption characteristics of two ionic liquids for CO2 in cement kiln tail gas

YAN Quanying,LYU Yifan,PAN Lisheng,WEI Xiaolin,LI Bing

 

Experimental investigation on the waste heat recovery from rare earth smelting electrolyzer

PAN Lisheng,YANG Huan,LI Bo,WEI Xiaolin,CHEN Hongdi,SHI Weixiu

 

Optimization simulation of anovel low NOx burner based on micro flame combustion

SONG Jialin,CHENG Xingxing,SUN Rongfeng,WANG Zhiqiang,GENG Wenguang, ZHANG Xingyu,ZHAO Gaiju,YUAN Dongling,WANG Luyuan

 

Study on the smouldering treatment of sewage sludge and its residue property

CHENG Mingkai,LI Chen,FU Jianhong,FENG Chao,XU Minghou,QIAO Yu

 

Study on the effect of disturbing structure arrangement on the turbulent agglomeration efficiency of the submicron particulate

LI Zhenghong,LIU Hexin,YANG Fuxin,FENG Peng,TAN Houzhang

 

Numerical simulation on the characteristics of submicron particle turbulence agglomeration

FENG Peng,SHENG Hu,ZHOU Hu,WANG Chengliang,LIU Hexin, LI Zhenghong,TAN Houzhang,YANG Fuxin